معلومات عمومی در مورد مرکز مشوره دهی
یک مرکز روانی اجتاعی و محل دید برای زنان است. Eß-o-Eß / مرکز مشوردهی زنان
مرکز مشوره دهی زنان دارای نکات مختلف مشوره میباشد. در موقع ضرورت ترجمان کمک خواهد کرد.
مشوره در مورد روان اجتماعی
ما برای زنان معلومات عمومی در مورد روان اجتماعی میدهیم، کسکه مشکلا ت روانی یا اجتماعی دارد، مشوره دهی در
مورد مشکلا ت عاجل و حالات بحرانی زنان وبشتبانی ازانان. مشورهدی ما برای روی هر زن باز است.
کمک در مقابل اختلافات و مشکلات غذا خوردن
مشوره میدهیم در مقابل اختلافات و مشکلات غذا خوردن، هم به شکل انفرادی وهم به شکل گروپی )Eß-o-Eß( به کمک
برای زنان و دختران جوان. کسانکه به اعتیاد مواد غذائی، مشکلات تغذیه و بی اشتهائی ربروه استند. همچنان کمک به
بستگانتان و معلومات کافی برای وقایه از این مشکلات
.
مشورهدهی برای زنان حامله
این مرکز مشوره یک دفتر رسمی از طرف دولت است و برای زنان حامله که مشکلات حاملگی دارند مشوره میدهیم.
ما مشوره میدهیم و حمایت میکنیم از زنان حامله و مشکلات حاملگی. بعد از مشوره یک سند اشتراک در مشوره دریافت
میکنید.
کمک در مقابل خشونت های خانوادهگی
به همکاره مرکز مشوره دهی زنان، مشوره میدهیم در مقابل خشونت های خانوادهگی، “لرشی” ما مشوره میدهم برای
مشا ور فعال حقوقی برای حمایت خانم ها است، کسکه از شریک زندهگی ) Mettenhof( خشونت های خانوادگی . در
خود خیانت، لت کوب، زخمی ویا هم تحقیر شده باشد.
کتاب قانون اجتماعی SGBII 61 a§ مشورهدهی نظر به قانون
برای زنان که مشکلات روانی، ALG II 3. در رابطه SGB II.Ziff a61 § ما کمک و مشوره میدهم نظر به قانون
مشکلات غذا خوردن، ومشکلات وزن کم،زیاد دارند.
شما میتوانید نزد ما مراجعه کنید،…
اگر شما به حمایت نیاز دارید، و یا مشکلات رواتی، بحرانی، و مشاور تخصصی نیاز دارید.
اگر ملیات سگینی دارید و یا نا رضایتی احساس میکنید وکمک نیاز دارید.
اگر شما مشکلات روانی مثل افسردگی،تشویش ویا ترس دارید،و یا هم مشکلات تغذیه دارید.
اگر شما به یک گروه نیاز دارید که همراه انان در مورد مشکلات تان صحبت کنید وکمک به حمایت دارید.
اگر شما علاقمندی به ملاقات و شناخت دگر خانم ها دارید.
143436 و یا هم میتوانید در – لطفا به ما به تماس شویدد ، اک به کمک و حمایت نیاز دارید، به شماره تیلفون ذیل 1346
دفتر ما مراجعه کنید از دوشنبه الی جمعه از ساعت 61 تا 64 در ذیل
Kurt-Schumacher-Platz 5, 24149 Kiel